Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

0789 155d 390
Reposted fromspecialneeds specialneeds viauumlaut uumlaut
3948 1072 390
Już wkrótce...
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viauumlaut uumlaut
1582 a91b 390
Reposted fromproof proof viauumlaut uumlaut
9946 65e1 390
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viauumlaut uumlaut
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viauumlaut uumlaut
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viauumlaut uumlaut
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromMuppet Muppet viauumlaut uumlaut
1712 1ddb 390
Reposted fromkarahippie karahippie viauumlaut uumlaut

August 11 2017

Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viakomplikacja komplikacja
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viakomplikacja komplikacja
0589 cc9e 390
Reposted fromtaSowa taSowa viayouareadonkey youareadonkey
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da.

Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
0697 1712 390
Reposted fromimakeyounervous imakeyounervous viajustmess justmess
Skradziono mi życie. Żyję w mieście, w którym nie chcę żyć. Prowadzę życie, jakiego nie chcę prowadzić. [...] Gdybym miała jasność umysłu, Leonardzie, powiedziałabym ci, że zmagam się sama w głębokich ciemnościach. Tylko ja je znam. Tylko ja mogę zrozumieć swój własny stan.
— Virginia Woolf, "Godziny"
Reposted frometerycznie eterycznie viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
9788 d7e2 390

Normal day at work, when you work with heroin users.

This is a very strange feeling when "Trainspotting" happens on your eyes every day.

Scotland, Edinburgh, Muirhouse district.
August 2017.
Reposted bysmutnazupaCzarnyKapturhormezanieobecnoscaknatazsuumlaut
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl